ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย Super User

               กลุ่มงานวิชาการ แผนกการขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รื่นรสวรรณกรรมนำสู่การอ่าน” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 18 เมษายน 2561 โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน และทำวจนพิธีกรรมเปิด
               วิทยากรผู้ให้ความรู้ อาจารย์ศรีอัมพร ประทุมนันท์ และอาจารย์อภิชาต ประทุมนันท์

เขียนโดย AdministratorSue

งานฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อ ยอห์นบอสโก สุขุม กิจสงวน ในวันที่ 30 ม.ค. 61 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย AdministratorSue

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมือวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 9.30 - 12.30 น. อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย AdministratorSue

"งานจิตตาภิบาลเพื่อโรงเรียน" คุณพ่อวุฒิเลศ แห่ล้อม อุปสังฆราช ประธานดำเนินการประชุมจัดทำปฎิทินปฎิบัติงานร่วมกันของฝ่ายการศึกษา ฝ่ายงานอภิบาล และฝ่ายงานธรรมทูต ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ ในส่วนงานจิตตาภิบาล ประกอบด้วย แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ แผนกคริสตศาสนธรรม แผนกเยาวชน แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลฯ และ แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย AdministratorSue

"วันครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ปีที่ 10" ในวันนี้ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ และสมาชิกในครอบครัวร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ 2018 โดยเริ่มด้วยพิธีมิสซา เวลา 11.00 น. ณ วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก ด้วยบรรยากาศอบอุ่นเต็มด้วยพระพรและความรักของครอบครัว มอบของขวัญให้กันและกัน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย AdministratorSue

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้จัดประชุมชี้แจง : ระบบการประเมินออนไลน์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ณ ห้องประชุมชั้น 8  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook