ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ต้อนรับทีมงานจากบริษัท Learn Corporation นำโดยคุณมินท์มันตา ศิริรัตนบุรานนท์ Head Of Corporate Education นำเสนอสื่อการเรียนรู้ (Learn Education) การใช้เทคโนโยลีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย เป็นเครื่องมือแบ่งเบาภาระให้ครู มุ่งยกระดับการศึกษาของประเทศให้เท่าเทียม รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.learn.co.th - เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

>Facebook     >Read More  >เนื้อหาในเว็บไซต์ใหม่ฝ่ายการศึกษาฯ

เขียนโดย Suratsvadii

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอสื่อการเรียนรู้ Learn Rabbit นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ฟังก์ชันเพื่อการจัดการชั้นเรียนอย่างครบกระบวนการ สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่... เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ตลอดเวลา

>Facebook    >Read More

เขียนโดย Suratsvadii

นักการศึกษาได้รับเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์และความครบครันแห่งชีวิต โดยเฉพาะผ่านการทำงานตามกระแสเรียกของเขา (Thomas Groome, Educating for Life) จุดประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ : เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเสริมและขยายความให้แก่ The Five Marks of a School’s Catholic Identity เอกสารฉบับนี้มีประโยชน์อย่างไรสำหรับโรงเรียนคาทอลิก?

>อ่านเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร.pdf   >ฉบับภาษาไทย   >ฉบับภาษาอังกฤษ

เขียนโดย Suratsvadii

ผู้นำในการศึกษาคาทอลิก ไม่ใช่อาชีพหนึ่ง แต่เป็นกระแสเรียกหนึ่ง... มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับใช้กลุ่มบุคคลในวงการการศึกษาคาทอลิก (Mulligan)

>อ่านเพิ่มเติม    >ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร.pdf

เขียนโดย Suratsvadii

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์เทเรซา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020 ) วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ได้มาถึงบริเวณงาน ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท ประธานจัดงาน กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ตัวแทนนักเรียน 3 คน กล่าวแสดงความยินดีกับคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ

>Facebook     >Read More    >เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง - รร.เซนต์เทเรซา โชว์ผลงานนักเรียนสุดล้ำ มั่นใจทุกคนให้มีทักษะดำรงชีพในศตวรรษที 21

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 13 -14 มีนาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในหัวข้อ "PHONICS FOR P.2 - P.6 WORKSHOP" ให้แก่คุณครูในระดับชั้น ประถม 2 - ประถม 6 โดยมีคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด มีคุณครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 18 ท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Facebook    >Read More

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 13 -14 มีนาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในหัวข้อ "PHONICS FOR K.1 – P.1 WORKSHOP" ให้แก่คุณครูในระดับชั้น อนุบาล 1 - ประถม 1 โดยมีคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด มีคุณครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 31 ท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Facebook    >Read More