ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

11 มิถุนายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประชุมผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย ร่วมพลังเสริมสร้างกำลังใจ เพื่อพัฒนางานปฐมวัยโรงเรียนในเขต1-6 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ประธานกลุ่มงานวิชาการ

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ภาพบรรยากาศน่ารักๆ ของเด็กๆ เมื่อได้รับหนังสือเล่มใหม่ หนังสือแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ขอบคุณภาพประทับใจจากโรงเรียนต่างๆ ขอให้มีความสุขกับการค้นพบพระพร ความรัก ของพระเป็นเจ้าผ่านทางการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสตร์ และเรียนอย่างมีความสุข/สนุกกันทุกคน^^

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมหัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้ารวมประชุมทั้งสิ้น 38 คน จาก 27 โรงเรียน

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดค่ายปฏิบัติการสร้างข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ. นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมงาน 350 ปีมิสซังสยาม ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ในวันอังคารที่ 4 มิ.ย. 62 เรามาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ ในโอกาส "ครบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม" ซึ่งถือเป็นการฉลองที่พิเศษและมีความหมายยิ่งสำหรับคาทอลิกไทยทุกคน ณ วัดนักบุญยอแซฟอันเป็นศูนย์กลางการประกาศข่าวดีที่สำคัญที่สุด และเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของมิชชันนารีแห่งคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) จนนำไปสู่การสถาปนามิสซังของเรา ขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับการอุทิศชีวิตของบรรดามิชชันนารีและสิ่งดีๆมากมายที่พวกท่านได้มอบให้แก่เรา

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จัดการสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน "เรียนรู้...จากครูสู่ศิษย์ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

1 มิถุนายน 2562 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ในนามเลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการการศึกษาคาทอลิกนานาชาติ เดินทางไปร่วมประชุมเรื่อง "การศึกษานานาชาติ" OIEC International Congress 2019 Educatio Si @NYC ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

>Read More      >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ใช้ถุงผ้า ลดขยะพลาสติก วิธีดีๆ ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยตัวเราเอง NewGEN  NoPLASTIC NoSTRAW ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ ของ ฝ่ายสังคมฯ ดูแลรักษาโลก "บ้าน" ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน รณรงค์โครงการGenใหม่ไร้หลอดพลาสติกและขยะพลาสติก โอกาสฉลองครบ 4 ปี พระสมณสาส์น Laudato Si (24 พ.ค.62)

>Read More      >Facebook