ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย ADMINISTRATOR

19 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เขตการศึกษาที่ 2 จำนวน 2 โรง เขตการศึกษาที่ 3 จำนวน 6 โรง และเขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน(อัสสัมชัญศึกษา) โดยมีจำนวนผู้มานำเสนอ และคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563  เขตการศึกษาที่ 1 จำนวน 5 โรงเรียนและเขต 2 จำนวน 1 โรงเรียน(แม่พระฟาติมา)  มีจำนวนผู้มานำเสนอ และคณะกรรมการการทั้งสิ้น จำนวน 30 คน  ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ  **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

การประชุมรายงานความก้าวหน้า วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ จ.ปทุมธานี คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานกลุ่มงานสำนักมาตรฐานฯ คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์ ได้ติดตามโรงเรียนที่นำร่องระบบ SWIS ได้แก่ กุหลาบวิทยา พระวิสุทธิวงส์ คอมมูนิต้า อินคอนโทร และเซนต์เทเรซา ได้รายงานความคืบหน้าของระบบ SWIS ว่าแต่ละโรงเรียนมีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้าง โดยสรุป ให้แต่ละทุกโรงเรียนพยายามกรอกข้อมูลตามงานที่มอบหมายให้เสร็จสิ้นเพื่อการทดลองใช้งานโปรแกรมในปีการศึกษา 2563 โดยให้โรงเรียนคอมมูนิต้าฯ เป็นพี่เลี้ยงในการกรอก บันทึกแผนงาน โครงการ ภายในสิ้นปีการศึกษา 2562 เพราะจากข้อมูลที่แต่ละโรงเรียนบันทึกในระบบน่าจะมีเพียงพอกับการใช้งานในการเริ่มต้นได้ โดยเสนอช่วงเวลาสำหรับการรันโปรแกรม ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2563 ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ คุณพ่อสุขุม กิจสงวน และซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์ ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่และอาหาร

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันศุก​ร์ที่​ 7​ กุมภาพันธ์ 2563​ เป็นวันสุดท้ายของการนำเสนอผลงาน​ ระดับผู้ช่วย​ผู้บริหาร​ และครู​ระดับ​ ป.4 - 6​ ในครั้งนี้มีผู้บริหาร​มาให้กำลังใจ​ คุณพ่อเดชา​ อาภรณ์​รัตน์​ คุณพ่อศักดิ์ชัย​ ทรัพย์​อัป​ระ​ไมย​ ซิส​เตอร์​สมลักษณ์​ มธุรส​สุวรรณ​ ผศ.ประเสริฐ​ วิเศษ​กิจ​ ขอบคุณ​สำหรับ​กำลังใจที่มีแด่คณะครูทุกท่าน

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

การฝึกปฏิบัติทางการบริหารศึกษา (ศึกษาดูงาน) ของ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563 หรือระยะเวลา 3 เดือน ขอต้อนรับคุณพ่อด้วยความเคารพรักยิ่ง ลูกๆ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 5 กุมภาพันธ์ 2563

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

นำเสนอผลงานผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ูระดับ ป.1 - 3 และระดับ ม.4 - 6 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้รับขวัญและกำลังใจจาก คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย และ ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ ที่้มาให้กำลังใจกับคณะครูที่มานำเสนอผลงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

4 กุมภาพันธ์ 2563 โมทนาคุณพระแม่มารีอาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โอกาสจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา : คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมโมทนาคุณแม่พระ และอบรมนักเรียนในหัวข้อ หลักคุณธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในศตวรรษที่ 21 เราขอบพระคุณ และขอพระพรพระแม่มารีย์ สำหรับนักเรียนซึ่งจบการศึกษา จำนวน 151 คน

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

นำเสนอผลงานผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ระดับปฐมวัย และ ระดับ ม.1-3 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ และคณะกรรมการประเมิน ได้มาถ่ายรูปร่วมกับคณะครูทุกท่าน

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

ฉลองศาสนนาม คุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฯ คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ รวมใจกันจัดฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อสุขุม ผู้ยึดแบบอย่างของท่านนักบุญ ยอห์น บอสโกพระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของเยาวชน