ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

4 ตุลาคม 2561 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "น้ำและเทคโนโลยี" ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ วิทยากรโดย นางสาวกาญจนา สุวรรณธารและคณะ

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

2 ตุลาคม 2561 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "ความเป็นสากลของนิทาน ในโลกจิตนาการไร้พรมแดน" วิทยากรโดย อาจารย์ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์(พี่มู) มีครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรมในวันนี้ 26 โรงเรียน จำนวน 87 คน

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน สู่การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา" ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่พระฟาติมา(แผนกปฐมวัย) วิทยากร ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ โดยมีบาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา เป็นประธานทำวัจนพิธีกรรมเปิด สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 39 โรงเรียน มีครูระดับปฐมวัยจำนวน 121 คน และครูระดับขั้นพื้นฐานจำนวน 72 คน

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

21 กันยายน 2561 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ โรงเรียนในเขต4 และเขต5 ร่วมนิเทศกัลยณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ในวันนี้ได้เยียมชมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่องรอยการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ คุณครู และผู้บริหารเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

20 กันยายน 2561 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ โรงเรียนในเขต4 และเขต5 ร่วมนิเทศกัลยณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ในวันนี้ได้เยียมชมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่องรอยการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ คุณครู และผู้บริหารเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การนิเทศระบบงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561 แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 37 โรงเรียน ในด้าน 1.สภาพทั่วไปของห้องแนะแนว 2. การดำเนินงานแนะแนว 3.ด้านการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน (3.1 บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.2 บริการสนเทศ 3.3 บริการให้คำปรึกษา 3.4 บริการจัดวางตัวบุคคล 3.5 บริการติดตามผล ) 4.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้โรงเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริม ในการดำเนินงาน แนะแนวในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook

เขียนโดย Suratsvadii

18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ โรงเรียนในเขต 4 และเขต 5 ร่วมนิเทศกัลยณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์หนองรี ในครั้งนี้ได้เยียมชมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่องรอยการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ คุณครู และผู้บริหารเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ โรงเรียนในเขต 4 และเขต 5 ร่วมนิเทศกัลยณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนมารดานฤมล ในครั้งนี้ได้เยียมชมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่องรอยการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ คุณครู และผู้บริหารเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 18 กันยายน 2561 ประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เพื่อ - สรุปงานของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - เตรียมงานภาคเรียนที่ 2 - วางแผนงานสำหรับปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook