ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4/2561(สัญจร) ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคารไมเคิ้ล ชั้น 1 โรงเรียนนิรมลชุมพร

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 แผนกปฐมวัยและโรงเรียนเขต 1 กับ เขต 6 นิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ โรงเรียนมีกระบวนการสอนที่เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ครูมีการเตรียมการและวางแผนทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ห้องเรียนมีร่องรอยการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้ต่างๆ เด็กน่ารัก เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณครูปฐมวัยและโรงเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 23 - 24 พ.ย. 61 แผนกปฐมวัย เข้าร่วมการอบรมวิทยากรพี่เลี้ยงประจำศูนย์ภาคกลาง ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย : สสวท. ครั้งที่ 3 หลักสูตร บูรณาการเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 จำนวน 10 ศูนย์ 
ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 แผนกปฐมวัยและโรงเรียนเขต1 กับ เขต 6 นิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี เพื่อดูกระบวนการจัดประสบการณ์และความก้าวหน้าของการพัฒนางานปฐมวัย โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเด็กมีหลากหลายกิจกรรม เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำ และวันนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม     >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 แผนกปฐมวัยและโรงเรียนเขต 1 กับ เขต 6 นิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนยอแซฟกรุงเทพฯ โรงเรียนมีกระบวนการสอนที่เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ครูมีการเตรียมการและวางแผนทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ห้องเรียนมีร่องรอยการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้ต่างๆ เด็กน่ารัก เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณคุณครูอนุบาลที่น่ารัก ขอเป็นกำลังใจให้พัฒนาเด็กและโรงเรียนต่อไป

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โครงการประกวดสื่อ / นวัตกรรม เขต 1 ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา โดยการประกวดใช้การตัดสินแบบอิงเกณฑ์ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์และโรงเรียนยอแซฟกรุงเทพฯ

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 แผนกปฐมวัยและโรงเรียนเขต 1 กับ เขต 6 นิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อดูกระบวนการจัดประสบการณ์และความก้าวหน้าของการพัฒนางานปฐมวัย โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเด็กมีหลากหลายกิจกรรม เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำ และวันนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 แผนกปฐมวัยและโรงเรียนเขต1 กับ เขต 6 นิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล เพื่อดูกระบวนการจัดประสบการณ์และความก้าวหน้าของการพัฒนางานปฐมวัย ในวันนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 แผนกปฐมวัยและโรงเรียนเขต 1 กับ เขต 6 นิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนกุหลาบวิทยา เพื่อดูกระบวนการจัดประสบการณ์และความก้าวหน้าของการพัฒนางานปฐมวัย ในวันนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม     >facebook