ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

การสัมมนา "บทบาทของศาสนาและการศึกษา ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม"

"คนเราต้องมีศาสนา คือ ความคิด หรือสิ่งที่คิดประจำใจ อันเป็นแนวทางปฏิบัติในใจประจำตัว และต้องมีการศึกษา คือ ความรู้ต่างๆ ทั้งในด้านจิตใจ ด้านวัตถุ เพื่อประกอบกับตัว เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ทั้ง 2 อย่างเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งที่จะแยกกันไม่ได้" [พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]

การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

            แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เขตเป็นฐาน ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการสอนสังคมศึกษา”

                  แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการสอนสังคมศึกษา” ตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เขตเป็นฐาน ให้แก่ครูสอนวิชาสังคมฯ ในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ "การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21"

          แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ "การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21" ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ฝ่าการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ห้องประชุมชั้น 8

การอบรม “เปลี่ยนเพื่อศิษย์ สอนคณิตขั้นเทพ” รอบที่ 2

              แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรม “เปลี่ยนเพื่อศิษย์ สอนคณิตขั้นเทพ” ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธานการอบรม และทำวจนพิธีกรรมเปิด

              วิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้คือ ดร.รัชนิกร ชลไชยะ ดร.วริน วิพิศมากูล และคณะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “10 Techniques for Effective English Learning Activities in 21st Century” มํธยม

                 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “10 Techniques for Effective English Learning Activities in 21st Century”  ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระดับมํธยมศึกษา  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

Black Ribbon