ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

                  แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธานการอบรม และทำวจนพิธีกรรมเปิด และมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

14 กันยายน 2560 นิเทศแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ

14 กันยายน 2560 คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง เป็นประธานเปิดการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ โดยมีคกก.นิเทศจากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ และโรงเรียนเซนต์แมรี่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสอนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแห่งมิตรภาพ และอยู่ท่ามกลางพระเมตตาของแม่พระ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

13 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนเซนต์แมรี่

13 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนเซนต์แมรี่  ซิสเตอร์จารุณี กิจบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แมรี่ กล่าวต้อนรับและเปิดการนิเทศคณะกรรมการนิเทศจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์และโรงเรียนแม่พระประจักษ์ กทม. บรรยากาศเต็มไปด้วยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

12 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา

12 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ กล่าวต้อนรับและอยู่ในที่ประชุมตลอด คุณพ่อได้นำเสนอวิดีทัศน์ถึงความเป็นมาของโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงใน3ปี ผู้มานิเทศจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แม่พระประจักษ์กรุงเทพฯและพระแม่สกลสงเคราะห์ บรรยากาศกัลยาณมิตรจริงๆ

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

11 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร

11 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร คณะกรรมการนิเทศจากโรงเรียนนักบุญยอแซฟหนองรี มาลาสวรรค์พิทยา ด้วยบรรยากาศอบอุ่น

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

ร่วมยินดีในพิธีเปิดเสกสำนักงานฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งตรงกับวันฉลองแม่พระบังเกิด ฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีตัวแทน 6 คน ร่วมในวจนพิธีกรรมเปิดเสกสำนักงานของฝ่ายงานธรรมทูตฯ ณ อาคารเซนต์โทมัส ชั้น 4 

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

8 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง

8 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง มีโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โรงเรียนซางครู้สศึกษา โรงเรียนเซนต์แมรี่. โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ และฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีเซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม เซอร์ไอดา เซอร์เบดา ผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนมาเรียลัย (5 กันยายน 2560)

5 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนมาเรียลัย มีโรงเรียนเซนต์แอนโทนี โรงเรียนมารดานฤมล โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา และฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีนางชญาน์นัทช์ พึ่งบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้มานิเทศกับผู้รับการนิเทศ

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

5 กันยายน 2560 เขตการศึกษาที่ 3 จัดการนิเทศการสอนที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

5 กันยายน 2560 เขตการศึกษาที่ 3 จัดการนิเทศการสอนที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โดยมีกรรมการนิเทศมาจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กทม.โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนเซนต์แมรี่และโรงเรียนสมรรถภาพ การแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ของคณะครูในเขตการศึกษาที่ 3ด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตร

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

4 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นครปฐม

4 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นครปฐม มีโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนนักบุญเปโตร และ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมนิเทศ โดยมีซิสเตอร์สุนีรัตน์ มิตรเจริญถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

Black Ribbon