ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน” สำหรับครูแนะแนวและครูจิตตาภิบาล โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และโรงเรียนนอกเครือ ในอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 73 คน จาก 28 โรงเรียน

>Read More      >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

แผนกพัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดปฐมนิเทศครูใหม่ ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

พิธีมิสซาแด่ผู้ล่วงลับ "คุณสุมนา ประสิทธิ์พันธ์"เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ขอให้วิญญาณของครูเต้ยจงประสบสุข เดชะพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเทอญ ☩ ครูเต้ย สุมนา ประสิทธิ์พันธ์ ชาตะ : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖  มรณะ : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ☩ 

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมงาน ครบรอบ ๑๐๐ ปีโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมฉลองการก่อตั้งครบรอบ ๑๐๐ ปีของโรงเรียน เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานโดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (สามเสน)

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 -16.00น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม บาทหลวงวรยุทธ กิจบำรุง ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาลอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” จิตตาภิบาลวัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 53 คน จาก 35 โรงเรียน

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 วันสำเร็จอีกขั้นของการฝึกปฎิบัติงาน ของซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว คณะอุร์สุลิน ซิสเตอร์ได้เข้ามาฝึกปฏิบัติในฐานะนิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารการศึกษา โดยเริ่มฝึกปฏิบัติในเดือนมีนาคมกระทั่งวันนี้วันสุดท้าย มันจึงกลายเป็นความเศร้าปนสุข จากวันนี้ไปไม่ว่าจะอยู่ไหนทำอะไร เราภาวนาขอให้ "กำลังใจและกำลังภาวนา" ย้ำเตือนว่า เราไม่ไกลกัน... ขอบคุณช่วงเวลาดีดี 😊😊 ThanksBeToGod

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 แผนกปฐมวัย จัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group) กลุ่มโรงเรียนแกนนำ ได้แก่ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ งานการศึกษาความเป็นไปได้(Feasibility Study) ของการดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ระยะที่สอง มีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 14 ท่าน ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ่ายการศึกษา อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

>Read More    >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

อาลัยด้วยรัก ครูเต้ย สุมนา ประสิทธิ์พันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เราพี่น้องฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ กำหนดวันแรก 17 มิ.ย. ไปจนถึง 21 มิ.ย.62 และพิธีฌาปณกิจศพ ในวันที่ 22 มิ.ย. 62 เวลา 16.00 น. ขอให้ได้พักผ่อน และหลับสบาย... ในอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของพระเป็นเจ้า ตลอดนิรันดร์ เทอญ (ชาตะ : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖ มรณะ : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารฯ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 พิธีฉลองหิรัญสมโภช 25 ปี ชีวิตสงฆ์  การมอบรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปี 2561  การมอบรางวัลโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  การมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน  การมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนคริสต์ศาสนา  ในวันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562   ณ ห้องประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม

>Read More   >Facebook   >รับรางวัล/เกียรติบัตร