เขียนโดย Super User

โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตั้งอยู่ที่ 1334 ซ.วานิช 2 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 

กรุงเทพฯ 10100 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2491 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ปกติ พ่อค้าคหบดีของวัด กาลหว่าร์ ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณวัดกาลหว่าร์ โดยใช้สถานที่อาคารของวัด การใช้จ่ายต่างๆ ถ้าไม่พอก็ร่วมกันออกให้พอเพียง กิจการได้ดำเนินไปด้วยดี ณ อาคารและสถานที่นี่ได้ให้กำเนิดนักเรียนมาเป็นจำนวนมาก เพราะตั้งแต่สร้างมาประมาณอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี มีลูกหลานเป็นจำนวนมากมาย โรงเรียนได้ดำเนินต่อมาในความควบคุมของคณะกรรมการสมาคม จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนที่เปิดสอนโดยมิได้รับอนุญาต ไปยื่นขอจัดตั้งภายในวันที่ 26 มีนาคม 2491 นายโก เซี่ยงอัน เป็นประธาน ได้ให้ นายชัช นาคะทัต ช่วยจัดการยื่นขอต่อกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้นายเซ่งยิ้น แซ่ก้วย เป็นเจ้าของและผู้จัดการ นายชัช นาคะทัต เป็นครูใหญ่ ยื่นขอในวันที่ 26 มีนาคม 2491 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายและวันนี้เป็นวันเกิดอันถูกต้องของโรงเรียน "เทียนจู๋เจี้ยวเหมยกุ้ยเซียะเสี้ยว" เป็นชื่อที่ยาวและค่อนข้างจะจำยากมาก เมื่อสมาคมโอนโรงเรียนนี้มอบให้แก่วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียน "ซินเหมยกุ้ย" และโรงเรียน "กุหลาบวิทยา" เพื่อต้องตามประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตรงกับนามของวัดคือ Rosary Church. โดยมีมิสซังโรมันคาทอลิคกรุงเทพฯ เป็นเจ้าของ เนื่องจากเป็นโรงเรียนของสถาบันศาสนา คือ ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก จึงมีบาทหลวง และซิสเตอร์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลตามวาระการบริหารงาน เน้นเป็นพิเศษในเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2266-5775-6, Fax-0-2639-0130 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.klw.ac.th