เขียนโดย Super User

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ตั้งอยู่ที่ 215/2 ถนนสาธรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2501 โดยท่านบาทหลวง มิแชล ลังเยร์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ในสมัยนั้น บนเนื้อที่ของมิสซังกรุงเทพฯ จำนวน 5 ไร่ 200 ตารางวา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุตรธิดาสัตบุรุษบริเวณวัดเซนต์หลุยส์ได้มีที่ศึกษาเล่าเรียน และได้มอบให้นายประศาสน์ กิจเจริญ เป็นทั้งเจ้าของ ผู้จัดการและครูใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2501 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 แล้วจึงขยายชั้นเรียนขึ้นไปทุกปี จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษามุ่งพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ โดยอาศัยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ส่งเสริมศักยภาพครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ บุคลากรเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์แห่งความรัก - เมตตา และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax. 0-2672-3409
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website http://www.sls.ac.th