เขียนโดย Super User

โรงเรียนยอแซฟกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 1112 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
ประวัติย่อ โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา เริ่มก่อตั้งโดยบาทหลวงเลโอ แปรูดอง ในปีพ.ศ. 2498 ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งอุปสังฆราช ท่านมองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในสมัยนั้น ท่านได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน และให้ ชื่อว่าโรงเรียน แม่พระฟาติมา โดยมีซิสเตอร์มารีโรส หิรัญสุจิเลา คณะภคินีพระหฤทัยเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพฯ เป็นผู้ช่วยบุกเบิก และมีซิสเตอร์จากคณะอุร์สุลิน จากโรงเรียนมาแตร์เดอี มาช่วยด้านการสอน ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินบางส่วนจากนายมงคล และนางวอน วังตาล จึงแยกนักเรียนชายออกมาเรียน ณ สถานที่ใหม่ โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา เริ่มทำการเปิดสอนครั้งแรก เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2498


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 0-2211-7369,0-2211-3391, 0-2674-7824 Fax.0-2674-7825
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.facebook.com/JosephKrungtheph