เขียนโดย Super User

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ตั้งอยู่ที่ 22-23 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ก่อตั้งในปี พ.ศ.2476 โดยบาทหลวง เลโอ เปรูดอง เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นับเป็นโรงเรียนแรกของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่เริ่มจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการบริหารงานเป็นฝ่ายต่างๆ จุดเด่นของโรงเรียน คือ ความแข็งแกร่งทางคุณธรรมนำวิชาการ ด้านการอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเห็นได้จากศิษย์เก่าส่วนใหญ่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน จนเป็นที่ยอมรับของสังคม

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรศัพท์ 0-2234-2720, 0-2630-6063-4 Fax. 0-2630-6062

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website

http://www.as.ac.th/