เขียนโดย Super User

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ที่ตั้ง เลขที่ 5 ซ. 22 ราฟาแอล 1 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับสร้างวัดคาทอลิกปากน้ำ (วัดอัครเทวดาราฟาแอล) ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.2430 เดิมชื่อโรงเรียนราฟาแอลเปิดสอนเฉพาะเด็กคาทอลิก โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ให้การอบรม โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลขออนุญาตจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2489 โดยมี ฯพณฯ ท่านสังฆราชเรอเนแปร์โรส เป็นเจ้าของและผู้จัดการ โดยเปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ของฝ่ายการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนในโรงเรียน ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ มีความรู้ทางวิชาการ โดยเป็นผู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พร้อมทั้งเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะการเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 02-701-6174-5, 02-175-8118, 02-701-8513 แฟกซ์ 02-701-8625

Website http://www.raphael.ac.th