เขียนโดย Super User

โรงเรียนแม่พระฟาติมา 5921/1 ถ.อโศก -ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
โรงเรียนแม่พระฟาติมา ก่อตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนของ คุณพ่อ ย.บ.อาแมสตอย อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2505 โดยท่านมอบให้ คุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ ลงนามเป็นเจ้าของ ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “แม่พระฟาติมา” ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งไว้เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2500 โดยมี นายสิริ ชุณหสุวรรณ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ เริ่มเปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 – 4 ใช้หลักสูตรเทียบวิชาเลือก คือ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินของวัดแม่พระฟาติมา และอาคารของวัดใช้เป็นห้องเรียน โดยอนุมัติของท่านเจ้าอาวาส คือ บาทหลวง ย.บ.อาแมสตอย ในระยะแรกที่ก่อตั้งมีเพียงอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น 9 ห้องเรียน รับนักเรียนได้จำนวน 340 คน ใช้อักษรย่อชื่อโรงเรียนว่า “ม.พ.ฟ.”


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 0-2245-0580, 0-2247-9180, 0-2248-2232 Fax.0-2642-9902 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website http://www.fatima.ac.th