เขียนโดย Super User

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค 94 ซ.สามเสน 11 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
บาทหลวงบัวร์ซา เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เป็นผู้เริ่มให้มีการสอหนังสือแก่ลูกวัดได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2462 มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ซึ่งได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว แรกเริ่มอาคารเรียนเป็นตึกสองชั้น 2 หลัง ในเนื้อที่บริเวณวัด แยกชายหญิง ต่อมาภายหลังได้รวมนักเรียนชายและหญิงเข้าด้วยกันและใช้ชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนยออันนาดาร์ก และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนยออันนาดาร์ก เป็นโรงเรียนนักบุญโยนออฟอาร์ค ได้รวมประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนนักบุญโยนออฟอาร์คเป็น “โรงเรียนโยนออฟอาร์ค” ขยายการเรียนสอนโดยเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-0057-9, 08-9812-3319 Fax. 0-2244-8349
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website https://www.facebook.com/joaschool/