เขียนโดย Super User

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เลขที่ 1 ม.5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขของ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รับมอบ ที่ดินจากครอบครัว ปัญจทรัพย์ เพื่อใช้เป็น สถานที่ก่อสร้างวัดและโรงเรียน อาคารเรียนหลังแรก เริ่มก่อสร้าง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2527 เป็นอาคาร คอนกรีต 4 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี จึงแล้วเสร็จ พระคาร์ดินัล เป็นประธาน ในพิธีเสก อาคารเรียน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2528 และเพื่อถวายเกียรติแด่พระนางมารีย์พระมารดาของพระเจ้า จึงใช้ชื่อ "พระมารดานิจจานุเคราะห์" เป็นชื่อโรงเรียน แห่งนี้ พระคาร์ดินัล ได้มอบให้ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้บริหารงาน มีมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต ก่อตั้งโรงเรียน และมาแมร์หลุยส์ กิจเจริญ เป็นอธิการิณีคนแรก โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นโรงเรียนคาทอลิก ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาเอกชน


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ โทร. 0-2733-4071-2 (อนุบาล), 0-2733-4060-9 (ประถม-มัธยม), Fax. 0-2733-4070
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website http://www.pramanda.ac.th