เขียนโดย Super User

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 144/1 ซ.กุฎีจีน ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2497 โดยบาทหลวงอังแซลม์ เสงี่ยม ร่วมสมุห์ แรกเริ่มโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 1 หลัง มี 6 ห้องเรียน สร้างบนเนื้อที่ 2 ไร่ 328 ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498 ใช้เวลาสร้าง 4 เดือน เปิดทำการสอนวันที่ 17 พฤษภาคม 2498 โดยมี จำนวนนักเรียนเริ่มแรก 258 คน


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ โทร. 0-2466-6691, 0-2466-6912 Fax. 02-465-7009
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website www.sc.ac.th