เขียนโดย Super User

โรงเรียนเซนต์แมรี่ 485 ถ.นครเขื่อนขันธ์ฝั่งซ้าย ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เกี่ยวกับโรงเรียน
ปัจจุบัน บาทหลวงศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
โดยมีซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ เป็นผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2478 บาทหลวงวิคตอร์ คุณพ่อเจ้าวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ได้จัดสร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น ขึ้น 1 หลังอยู่ทางทิศใต้ของโบสถ์เพื่อใช้เป็นที่เรียนวิชาสามัญ โดยตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2478 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนแม่พระ” อักษรย่อ “ม.พ.” เปิดการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และในปี พ.ศ.2504 บาทหลวงบุญไทย สิงห์เสน่ห์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต นายบุญช่วย รุ่งเรืองผล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการครูใหญ่ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา และได้ขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนแม่พระ เป็น “โรงเรียนประชานาถ” มีอักษรย่อว่า “ป.น.” จนถึงปีพ.ศ.2553 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประชานาถ เป็น "โรงเรียนเซนต์แมรี่" มีอักษรย่อ "ซ.ร." และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาลในปีนี้ด้วย ในด้านของหลักสูตรเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ โทร. & Fax. 0-2818-4270-1, 0-2462-5105
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website http://www.ssm.ac.th/