เขียนโดย Super User

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 179/7 ม. 5 ถ.เทศบาล 11 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

เกี่ยวกับโรงเรียน
ปัจจุบัน บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
เซอร์ชังตาล ตรีว่าอุดม เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 โดย พระสังฆราช เรอเน เปร์โรส ยื่นคำร้องต่อกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2489 อาคารเรียนหลังแรกได้ก่อตั้งขึ้น ณ เรือนไม้ 2 ชั้น บริเวณวัดคาทอลิกริมคลองขุนพระพิมลราชา ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ ตามใบอนุญาตเลขที่ 20/2489 ลงวันที่ 22 เมษายน 2489 โดยมีพระสังฆราช เรอเน แปร์โรส เป็นเจ้าของ และ นายจรูญ พันธุมจินดา เป็นผู้จัดการ นางสาวสุนิตย์ โรจนรัตน์ เป็นครูใหญ่โรงเรียนได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.4 รับนักเรียนชายหญิงแบบสหศึกษา ซึ่งในปีที่เปิดเรียนครั้งแรกนั้น สามารถรับนักเรียนได้ทั้งสิ้น 272 คน หลังจากนั้นโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนมาโดยลำดับ ในปี พ.ศ. 2532 สำนักมิสซังโรมันคาทอลิก โดย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ ดำริให้ปรับปรุงอาคารเรียนเรือนไม้ 3 หลังเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น สำหรับระดับปฐมวัย และ อาคารเรียน 5 ชั้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2533 เริ่มรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นปีแรก และปี พ.ศ. 2551โรงเรียนมีอาคารเรียน 6 ชั้น เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเรียนการสอนของจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ โทร. 0-2571-7049, 0-2571-7220 Fax. 0-2571-7768 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website www.pms.ac.th