เขียนโดย Super User

โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 3 ม. 5 คลอง 12 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2442 นับจากอดีตถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนมีอายุครบ 112 ปี ในขั้นแรกเป็นโรงเรียนวัดยังไม่มีอาคารเรียนที่ถาวร ครูที่ให้ความรู้สมัยนั้นคือนักบวช ซึ่งระยะนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติการศึกษา การอบรมสั่งสอนเป็นแบบพระสอนศิษย์ใครต้องการวิชาความรู้ก็มาฝากเนื้อฝากตัวกับวัด ท่านผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนี้คือ “บาทหลวงยวง” ในปี พ.ศ. 2456 บาทหลวงดือรังค์ รับหน้าที่ต่อและมีการพัฒนาสร้างอาคารเรียนไม้ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 ทางโรงเรียนได้ยื่นเรื่องขอจัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2486 และโรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนพระวิสุทธิงส์เป็นโรงเรียนราษฎร์ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 0-2563-1014, 0-2563-1227 Fax. 0-2563-1241 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website http://pvss.ac.th/