เขียนโดย Super User

โรงเรียนเซนต์เทเรซา 63 ม. 4 ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 โดยบาทหลวง อังเดร พลอย โรจนแสน ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4 ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2497 ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะนับเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของหนองจอกที่ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลและได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยสอบของโรงเรียนเอกชนในเขตหนองจอกเสมอมา และปี พ.ศ.2512 โรงเรียนได้ขยายอาคารเรียนอีกเป็นอาคารคอนกรีต 3ชั้น สร้างรั้วใหม่ เสาธงและสนามเข้าแถวใหม่ มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนจน มีห้องเรียนเพิ่มมากขึ้นและมีห้องประกอบการที่มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และห้องประกอบการอื่น ๆ เพื่อพร้อมรองรับต่อการใช้งานเรื่อยมา


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ โทร. 0-2543-1238-9, 0-2988-2897-8, 0-2988-3526 Fax. 0-2548-3630 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : facebook