เขียนโดย Super User

โรงเรียนมาเรียลัย 389 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2480 โดยมีพระสังฆราชเรอเนแปรโรส เป็นเจ้าของและผู้จัดการคนแรก และนางสาวอำไพ เลาหบุตร เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2505 โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะ และเปิดทำการสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่เดิมอาคารเรียนเป็นอาคาร 2 ชั้นและอาคารเรียนชั้นเดียวซึ่งทรุดโทรมมาก จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้นขึ้นแทนในปี พ.ศ. 2530 และเนื่องมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกโดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เห็นความสำคัญที่จะขยายอาคารเรียน จึงได้อนุมัติสร้างอาคารเรียน 6 ชั้นขึ้น ตั้งชื่อว่า “อาคารปีติมหาการุญ ค.ศ.2000” เมื่อ พ.ศ.2540 เปิดใช้ทำการเรียนการสอน เมื่อ พ.ศ.2543 จึงถึงปัจจุบันพร้อมทั้งขยายการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6


ติดต่อสอบถาม 0-2172-9736-41 Fax. 0-2172-9736-41 ต่อ 214 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website http://www.mrl.ac.th/