เขียนโดย Super User

โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 129 ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญเป็นของมิสซังนอตอบุคคลไทยแห่งกรุงเทพฯ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 กรกฏาคม 2490 ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2549 โดยมีบาทหลวง เอช.การีเอ เป็นเจ้าของ ท่านได้ขอนักบวช คณะภคินีเซนต์ปอล เตอ ซาร์ตร มาดูแลกิจการของโรงเรียน โดยมี เซอร์ อังแซล ชาวฝรั่งเศส เป็น อธิการิณี ท่าแรก และมีนาย ป.เพิ่ม ศรีพิจารณ์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนสรรค์ประศาสน์ ตำำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 9 ไร่ ประกอบด้วย อาคารไม้ 2 ชั้น 1 หลัง รับนักเรียนได้ 380 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเล่าเรียนประถมปีละ 45 บาท มัธยมปีละ 70 บาท แบ่งภาคเรียนปีละ 3 ภาค หยุดวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีบาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร ดำรงตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ

เซอร์เออเซนี สุรีย์ สุดารา มาเป็นครูใหญ่แทน นาย ป.เพิ่ม ศรีพิจารณ์ ตามใบอนุญาตเลขที่ 20/2491 ได้ขยายอาคารหลังที่ 3 เป็นไม้ 2 ชั้น ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2492 บรรจุนักเรียนตามใบอนุญาต 213 คน ได้รับ อนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจาก ม.3 ถึง ม.6 ตามใบอนุญาตเลขที่ 4/2493


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ โทร. 0-3851-1075 Fax. 0-3851-7462 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : https://www.facebook.com/anst.net/