เขียนโดย Super User

โรงเรียนมารดานฤมล 45 ม. 12 ซ.สมัครนรการ ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน โดยคุณพ่อการิเอ ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มาแมร์อันนา เจแมน อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ภคินี 4 ท่าน มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนมารดานฤมลนี้ เซอร์โกเดีย เป็นผู้รับใบอนุญาต เซอร์เซนต์ปอล เป็นอธิการิณี เซอร์ฮองรีสำเนียง อ่อนสว่าง เป็นครูใหญ่ ในระยะแรกที่เปิดทำการสอน มีครู 4 คน นักเรียน 257 คน และได้ทำการขยายการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีพื้นที่ 50 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 หลัง จำนวน 66 ห้องเรียน ห้องประกอบการ 6 ห้อง หอประชุมและโรงอาหาร


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 0-3853-2232 Fax. 0-3853-1219 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website http://www.mandanarumol.ac.th/