เขียนโดย Super User

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 303 ม. 3 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2495 โดยบาทหลวงแปร์แรง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสและบาทหลวงโกเชต์ เป็นปลัดของวัดนักบุญเปาโลกลับใจในขณะนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาขึ้นเพื่อให้บรรดาลูกหลานคาทอลิกวัดบ้านนาได้มีการเรียนวิชาสามัญ และได้เรียนคำสอน ตลอดจน เพื่อที่จะได้มีการติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอกจากคาทอลิกด้วยกัน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในบริเวณวัด อาคารเรียนมีลักษณะเป็นเรือนปั้นหยา 2 ชั้น ได้เปิดทำการสอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรับนักเรียนไปกลับแบบสหตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากนั้นก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดจนปัจจุบันมีอาคารเรียนที่ทันสมัยและเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 0-3732-3943, 0-3738-1021 Fax. 0-3738-1019 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website http://www.mala.ac.th