เขียนโดย Super User

โรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร 56 ม.5 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประวัติย่อ

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ในพื้นที่เดียวกับศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดคอมมูนิต้า อินคอนโทร(Comunita in Contro) มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์บริจาค จาก มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยบาทหลวงดอน เพียริโน (Don Pierino Gelmini) มีดำริที่จะให้ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้า อินคอนโทร จัดตั้งสถานศึกษาภายในศูนย์ฯ โดยขอความอนุเคราะห์ จากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ซึ่งมอบหมายให้ บาทหลวงดร.วิวัฒน์ แพร่สิริ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนการกุศล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) มาตรา 15(3) ในปีการศึกษา 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการศึกษา และพัฒนาทางด้านจิตใจและเป็นโรงเรียนที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน โดยดัดแปลงอาคารพักของเด็กเล็กเป็นโรงเรียน มีอาคารเรียน 1 หลัง ห้องเรียน จำนวน 7 ห้อง และห้องประกอบ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องพักครู ห้องธุรการ และห้องอาหาร

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-2563-1006-7 Fax. 0-2563-1009 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : https://www.facebook.com/ci.lamsai.th/