เขียนโดย Super User

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 2 ม. 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 รองผู้อำนวยการ เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา

ประวัติ

ในสมัยของพระสังฆราช หลุยส์ โชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เด็ก 
และเยาวชนของชาติพึงสมควรที่จะได้รับอย่างพอเพียง เพื่อจะ
ได้มีวิชาความรู้และความสามารถ ที่จะนำไปใช้ใน
การดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพต่างๆ
ได้ท่านเห็นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน
001 
   

10 มีนาคม พ.ศ.2507
002

พระสังฆราช หลุยส์ โชแรง ได้มอบหมายให้พระสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย ซึ่งเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยในเวลานั้น ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนของมิสซังกรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อที่จะรองรับเด็ก และเยาวชนให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ พระสังฆราชยอแซฟยวง นิตโย ได้เลือกพื้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 30 ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่ก่อสร้างสามเณราลัย และโรงเรียน และได้ตั้งชื่อนักบุญยอแซฟ และยอแซฟอุปถัมภ์ตามชื่อบ้านเณรแห่งแรกในประเทศไทย (ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2209 ที่กรุงศรีอยุธยา โดยพระสังฆราชลังแบนต์ เดอลาม็อต โดยให้ชื่อบ้านเณรในสมัยนั้นว่า"บ้านเณรนักบุญยอแซฟ")

003004

6 กรกฎาคม พ.ศ.2507

เริ่มก่อสร้างอาคารเป็นตึก 4 ชั้น ด้วยความเอาใจใส่และความรับผิดชอบของพระคุณเจ้ายวง นิตโย"โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์" 
และ "สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ" จึงได้กำเนิดขึ้นมาด้วยรากฐานอันแข็งแกร่งและมั่นคง

 ปี พ.ศ. 2508 - 2510
006
007008

3 มกราคม พ.ศ.2508

พระสังฆราชยวง นิตโย ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และมีพิธีเปิดบ้านเณรอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน และได้ย้ายสามเณรที่แต่เดิมศึกษาอยู่ที่ศรีราชามาศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ บาทหลวงฟรังซิล ทองดี กฤษเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นอธิการคนแรกของบ้านเณร

6 มีนาคม 2509

พระสังฆราช ยวง นิตโย ในตำแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบพิธีเสก และเปิดโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ พร้อมกับบ้านเณรอย่างเป็นทางการ โดยมี

-บาทหลวงทองดี กฤษเจริญ     เป็นอธิการบ้านเณร

-บาทหลวงจำเนียร กิจเจริญ     เป็นอาจารย์บ้านเณร

-บาทหลวงดืออาร์ต                เป็นอาจารย์ที่บ้านเณร

-บาทหลวงเสวียง ศุระศรางค์     เป็นครูใหญ่ และผู้จัดการคนแรกของโรงเรียนยอแซฟฯ

ในปีแรกที่ทำการเปิดสอนอบรมเณรนั้น มีเณรทั้งหมด 146 คน ซึ่งอาคารเรียนเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของตัวตึกยอแซฟ สภาพบริเวณยังเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ แต่บรรดาสามเณรได้ค่อยๆ ช่วยกันปรับพื้นที่ และปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่น ทำให้ยอแซฟเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตามลำดับ

ปี พ.ศ. 2510 - 2517 
009 012013

บาทหลวงฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู (พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู) ได้เข้ามาบริหารงานเป็นอธิการของ 
"ยอแซฟ" โดยมี
บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมาย เข้ารับหน้าที่เป็น ผู้จัดการ และครูใหญ่ของโรงเรียนยอ
แซฟตลอดเวลา 7 ปี ที่บาทหลวงฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู เป็นอธิการ ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้
"ยอแซฟ" ได้รุดหน้าในด้านต่างๆ มากมาย เช่นขยายอาคารเรียนตึกยอแซฟให้สมบูรณ์ ต่อเติมอาคารโรงครัวให้กว้างขวาง เพื่อทำเป็นหอพักนักเรียนประจำหรือที่เรียกว่า"หอเล็ก" สร้างสนามบาสข้างโรงยิมฯ และปรับปรุงโรงยิมฯ ให้กว้างใหญ่ขึ้น นอกจากนั้น ท่านยังได้สร้างอาคารเรียนหลังที่สองตั้งชื่อว่า "ตึกฟรังซิสเซเวียร์" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านบาทหลวง ฟรังซิส เซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ ที่ได้ล่วงลับไป

 p011p010

ปี 2513 ได้เปิดทำการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น และเปิดทำการสอนระดับอนุบาล ทั้งชาย และหญิงในปีถัดมา ซึ่งได้บาทหลวงชุมภา คูรัตน์ มาช่วยดูแลและปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัย โดยเฉพาะในเรื่องความสะอาด

 ปี พ.ศ. 2517 - 2527
014 

ปี พ.ศ.2517 – 2525

บาทหลวงสังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้านเณร (ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่ง พระสังฆราช แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่)

 
015 

ปี พ.ศ.2517 - 2522

บาทหลวงวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนยอแซฟฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงสนามบาส หน้าเสาธงและสร้างสวนหย่อมบริเวณโดยรอบโรงเรียน
ทำให้ยอแซฟดูมีสีสันและสดชื่นมากยิ่งขึ้น

 
 016

ปี พ.ศ.2522 - 2527

บาทหลวงปิยะ โรจนมารีย์วงศ์ เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนยอแซฟฯ

 

 
017  ปี พ.ศ.2524 - 2527

บาทหลวงประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เข้ารับตำแหน่งอธิการบ้านเณร

 ปี พ.ศ. 2527 - 2532
018  ปี พ.ศ.2527-2532

บาทหลวงพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้รับหน้าที่เป็นอธิการบ้านเณร ท่านได้อบรมปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจิตเมตตาเป็นพิเศษแก่คณะครูและนักเรียน

 
019ปี พ.ศ.2527 – 2532

บาทหลวงชวลิต กิจเจริญ เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนยอแซฟฯ ท่านได้พัฒนาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ให้เจริญก้าวหน้า
และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะงานนักเรียนระดับอนุบาล ท่านได้ริเริ่มสร้างอาคาร "ไมเกิ้ล" สำหรับนักเรียนอนุบาล
โดยเฉพาะ (เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2533)
ในปี พ.ศ.2527ซึ่งเป็นปีที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ฉลองครบรอบ 25 ปี ได้สร้างหอพักสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
หรือที่เรียกกันว่า"หอโต" เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง พร้อมกับศาลากลางน้ำ และจัดบริเวณให้สวยงามยิ่งขึ้น

 

020

ปี พ.ศ.2527 - 2532
บาทหลวงประเสริฐ ตรรกเวศม์ เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ท่านได้นำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะได้ปรับปรุงรูปแบบของห้องสมุด และนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านวิชาการ
จึงทำให้ "ยอแซฟ"เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไป จนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น และโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยม ในปีการศึกษา 2528

 ปี พ.ศ. 2532 - 2542
021  ปี พ.ศ.2532

บาทหลวงวิวัฒน์ แพร่สิริ เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์และบาทหลวงวุฒิเลิศ แห่ล้อม เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการของโรงเรียนฯ

 
022023  ปี พ.ศ.2533 - 2537

บาทหลวงวุฒิเลิศ แห่ล้อม ขึ้นรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดยมีบาทหลวงประทีป กีรติพงศ์
เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการของโรงเรียนฯช่วงนี้ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงาน โดยเพิ่มฝ่ายจริยธรรม
คุณธรรมให้เห็นเด่นชัด เพื่อภาพลักษณ์ของเด็กยอแซฟจะได้ "เก่งและดี"

ปี พ.ศ.2535 ท่านบาทหลวงวุฒิเลิศ แห่ล้อม ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
ให้เป็นผู้บริหารดีเด่นและได้รับโล่จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัยเมื่อวันที่ 
16 มกราคม 2536
ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนับเป็นเกียรติอันภาคภูมิใจมาสู่ชาวยอแซฟอย่างมากนอกจากนั้นยังมีการขยับขยายชั้นเรียนให้เหมาะสมมากขึ้น
ทั้งยังได้ก่อสร้างอาคารสันตะมารี เพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู รวมทั้งสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ

024  ปี พ.ศ.2537 - 2542

บาทหลวงศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการ และผู้อำนวยการของโรงเรียนฯ

 ปี พ.ศ. 2543 - 2549
025 

ปี พ.ศ.2543 - 2549

บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ในช่วงสมัยนี้ถือได้ว่า
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ประสบความสำเร็จหลายด้านจากการสนับสนุนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และบ้านเณรนักบุญยอแซฟ กล่าวคือปี พ.ศ.2543

   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้รับรางวัลเป็น โรงเรียนพระราชทานดีเด่นระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

   ของเขตการศึกษา 1 ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 5 จังหวัด

   ได้มีการจัดสร้างโรงยิมฯ ขึ้นใหม่ ซึ่งใหญ่และสวยงามกว่าเดิม พร้อมจัดผังพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนฯ ใหม่

   ได้มีการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน IT

   (เปิดศูนย์เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2544 โดยพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู) และเริ่มจัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียนฯ

ปี พ.ศ.2544

   โรงเรียนได้ทำสัญญากับศูนย์ภาษาฮอทอร์น ของมหาวิทยาลัยเมลเบอร์น

   ประเทศออสเตรลีย เพื่อจัดครูมาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ปี พ.ศ.2545

โรงเรียนยอแซฟได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นระดับประถมศึกษาของการศึกษาเขต 1 
และได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างศูนย์ภาษานิตโย เพื่อเป็นที่เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
อีกทั้งให้บริการชุมชนหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีบาทหลวงธีระ กิจบำรุง เป็นผู้อำนวยการศูนย์คนแรกและได้รับรางวัลโรงอาหารมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

 
 ปี พ.ศ. 2546 - 2549
y2547   
 ปี พ.ศ.2546

โรงเรียนได้เริ่มเปิดแผนกที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ (English Programme)

โดยเริ่มจากระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และจะขยายช่วงชั้นต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงชั้นระดับสูงสุด

ปี พ.ศ.2547

โรงเรียนได้ส่งชื่อเข้าแข่งขันรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่น ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

และได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลของเขตการศึกษา 6 ซึ่งมี 8 จังหวัด

บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ได้รับการคัดเลือกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยภาคบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหาร

เริ่มจัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 แผนก คือแผนกหญิงและแผนกชาย ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับแผนกหญิง บนพื้นที่บริเวณด้านหลังวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ซึ่งอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันกับโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ทั้งนี้เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้รับการคัดเลือกจาก สอวน. ให่ผ่านค่ายวิชาการโอลิมปิก 2 เพื่อเตรียมเข้าคัดเลือกเข้าค่าย นับเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งที่อยู่ในระดับ 3 คนจาก 80 คน

ปี พ.ศ.2548

โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่น ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

ปี พ.ศ.2549

ย้ายนักเรียนหญิง มาทำการเรียนการสอนที่อาคารมีคาแอล อาคารใหม่ของแผนกหญิง นักเรียนที่ย้ายมาได้แก่ นักเรียนหญิงในระดับประถม และมัธยมมีทั้งนักเรียนที่อยู่ประจำ และไป-กลับ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งชาย และหญิงก็ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่อาคารคาเบียลอาคารใหม่ของแผนกอนุบาล

 ปี พ.ศ. 2549 - 2555
026 

ปี พ.ศ.2549

บาทหลวงเอกพร นิตตะโย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ปี พ.ศ. 2550 จัดเตรียมระบบการบริหารงานโรงเรียนแบบใหม่ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน ปี 2550

 
 ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
027 

ปี พ.ศ.2556

บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 

ติดต่อสอบถาม

แผนกชาย โทรศัพท์. 0-2429-0112-5, 0-2429-0481, 0-3431-1871, 0-3432-2872 Fax. 02-429-0109

แผนกหญิง โทรศัพท์. 0-2429-7171-7 Fax. 0-2429-7180

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website  http://www.joseph.ac.th/