เขียนโดย Super User

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 27 ม. 13 ถ.เพชรเกษม กม. 62 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 โดยคุณพ่อริชาร์ด บาทหลวงแห่งมิสซังต่างประเทศกรุงปารีส เป็นผู้ริเริ่มสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้สองชั้น โดยมีนางสาวมาลีวรรณ กิจสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ต่อมาคุณพ่อมิแชล บรูซ์ จึงได้สร้างอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นเดียวขึ้นอีก 1 หลัง ขนาด 8 x 36 เมตร จุนักเรียนได้ 155 คน และเริ่มเปิดทำการสอนได้ในปี 2503 โดยมี นายราศรี คิ้มแหน เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปี 2504 ได้เริ่มเปิดทำการสอนชั้นประถมปลายขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเปิดชั้นประถมปีที่ 5 แล้วขยายปีละชั้นจนถึงชั้นประถมปีที่ 7 และได้ขยายชั้นเรียนเรื่อยมา จนปีการศึกษา 2535 ได้เริ่มเปิดทำการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-3438-7061, 0-3437-7683-4 Fax. 0-3437-7684 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website http://www.boscopitak.ac.th/