เขียนโดย Super User

โรงเรียนอันนาลัย 79 ม. 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2465 แรกเริ่มเดิมทีนั้น โรงเรียนนี้มีชื่อว่า “โรงเรียนนักบุญอันนา” เปิดทำการสอน อบรมเด็กๆ ที่เป็นลูกวัด (ลูกหลานของคริสตชนวัดนักบุญอันนา) ให้รู้จักเข้าใจในคำสอนของศาสนาคริสต์ สอนบรรดาเด็กๆ เยาวชนทั่วไปที่อยู่รอบๆ วัด ให้รู้จักอ่านออกเขียนได้ มีความรู้ความเข้าใจตามสภาพ และที่สำคัญนั่นคือ เป็นสถานที่อบรมเด็กๆ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามให้เป็นคนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ โรงเรียนนักบุญอันนาในสมัยแรกนั้น มีอาคารเรียนหลังเดียว เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว ชั้นล่างเป็นใต้ถุนสูงสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ได้ มีคุณครูสอนกันแค่สองสามคน มีนักเรียนไม่กี่สิบคนเท่านั้น โรงเรียนนักบุญอันนา พัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งพ.ศ.2483 ทางโรงเรียนนักบุญอันนาได้เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนประชาบาลเป็นโรงเรียนราษฎร์ หลังจากนั้นไม่นาน เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนไม่สามารถดำเนินกิจการโรงเรียนต่อไปได้ ทั้งครูใหญ่และครูน้อยก็ไม่สามารถทำการสอนได้ ในพ.ศ.2485 ทางโรงเรียนจึงต้องปิดโรงเรียน ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณท่าฉลอม ท่าจีน และบริเวณใกล้เคียงพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นเพื่อหลบภัยสงคราม โรงเรียนนักบุญอันนาจึงต้องหยุดทำการสอนตั้งแต่บัดนั้น ต่อมาบาทหลวงเทโอฟิล ยวง กิจบุญชู (คุณพ่อเทโอฟิล) ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา (พ.ศ.2490-พ.ศ.2512) ท่านดำริเห็นควรเปิดโรงเรียนนักบุญอันนาเพื่อสอนเด็กๆ เยาวชนขึ้นใหม่ จึงปรึกษาหารือกับกรรมการวัด ยื่นเรื่องขออนุญาตต่อคณะกรรมการประจำจังหวัดเพื่อเปิดโรงเรียนนักบุญอันนาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ได้รับอนุมัติตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2491 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2491 ให้บาทหลวงยวง กิจบุญชู เป็นผู้รับใบอนุญาต ในนามมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ จัดตั้งโรงเรียนขึ้นได้ และให้นายเคี้ยม ชาวจีน เป็นผู้จัดการตามใบอนุญาตเลขที่ 4/2491 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2491 โดยเริ่มแรกนายบุญมี ลาดวิไล เป็นครูใหญ่ และโรงเรียนนักบุญอันนาที่ขออนุญาตเปิดขึ้นหลังจากสงครามนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอันนาลัย” โรงเรียนอันนาลัยที่เปิดขึ้นใหม่นี้ เป็นอาคารไม้หลังเก่าที่มีอยู่ แต่บาทหลวงเทโอฟิล ยวง กิจบุญชู ปรับปรุงซ่อมแซม ขยายต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติม ให้เหมาะสมสวยงามมากยิ่งขึ้น และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ ที่จริงก็นับได้ว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกๆ ของชุมชนแห่งนี้เลยทีเดียว เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนท่าจีน ท่าฉลอมอยู่ไม่น้อยเช่นกัน


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 0-3449-7156, 0-3481-8708-9 Fax. 0-3449-7158 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website http://www.anl.ac.th/