เขียนโดย Super User

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 30 ม. 11 ต.สำเภาล่ม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2427 เดิมชื่อโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์ ท่านบาทหลวงแปร์โรส ซึ่งดำรงตำแหน่ง อธิการโบสถ์นักบุญยอแซฟ ได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนของวัด เพื่อการศึกษาอบรมแก่กุลบุตร กุลธิดาในตำบลนี้ ในสมัยนั้นใช้อักษรฝรั่งมาผสมอ่านเป็นคำไทย และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พระสังฆราช เรอเน แปร์โรส ผู้จัดการโรงเรียนมิสซังคาทอลิกทั่วประเทศไทย ได้ยื่นความจำนงต่อกระทรวงศึกษาธิการ ขอดำรงตำแหน่งโรงเรียนวัดนักบุญยอแซฟต่อไป เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีจางวางเอก เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ดำรงกิจการต่อไปในประเภทโรงเรียนอนุบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2464 พอถึงปี พ.ศ. 2477 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ในตำบลหัวดุม โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนอนุบาล เป็น โรงเรียนประถมศึกษา มีนามว่า “โรงเรียนประชาชน” เพราะประชาชนมีส่วนช่วยในการศึกษา โดยช่วยกันบริจาคเงินมาจ่ายเงินเดือนครู และในปี พ.ศ. 2488 บาทหลวงจงสวัสดิ์ อารีอร่าม เห็นว่าชื่อโรงเรียนประชาชนไม่เหมาะสม จึงได้ขอจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์ ตามพระราชบัญญัติโดยใช้ชื่อ “ราษฎร์สงเคราะห์” โดยมีนายสุนทร ฤกษ์พิชัย เป็นเจ้าของ และผู้จัดการมีการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาและขยายการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาที่ 3 ในปี 2520 ต่อมาโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก "ราษฎร์สงเคราะห์" เป็น “โรงเรียนยอแซฟอยุธยา ” เมื่อปี พ.ศ. 2536 และได้ใช้ชื่อโรงเรียนยอแซฟอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 0-35570-5244, 0-3570-5418 Fax. 0-3532-1445 0-3570-5417
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website : facebook