บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ

การติดต่อ : ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เลขที่ 122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท์ 02-681-3840-4; 02-681-3850-2  โทรสาร 02-681-3852

กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วยงาน 3 แผนก ได้แก่ แผนกปฐมวัย แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ    รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ

นางสาวทิพวรรณ วังเย็น   ผู้จัดการแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร   หัวหน้าแผนกปฐมวัย

นางสาวมาลัยพร อภิรักษ์ฤทัยกุล   หัวหน้าแผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน