กลุ่มงานวิชาการ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

กลุ่มงานวิชาการ

เขียนโดย Super User

                       แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การใช้สื่อช่วยสอนแบบ Active Learning” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม  2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา

เขียนโดย Super User

               แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรม เรื่อง "แนวทางเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมยวงนิตโย ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน โดยมีบาทหลวงวรัญญู นางาม เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย AdministratorSue

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน  2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน  อ.สามพราน จ.นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเป้าหมายให้นักเรียน ทุกคนได้รับการดูแล ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้พัฒนาตนเอง  และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยวิธีการประชุมปรึกษารายกรณี (Case  Conference)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 10 พฤศจิกายน นิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล มีโรงเรียนในเขต 1 ร่วมนิเทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนกุหลาบวิทยา และโรงเรียนในเขต 2 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ โรงเรียนแม่พระฟาติมา โรงเรียนโยนออฟอาร์ค และฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนเซนต์เทเรซา ร่วมกับ คณะผู้นิเทศในเขต 4 ซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนมาเรียลัย และโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook