กลุ่มงานวิชาการ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

กลุ่มงานวิชาการ

เขียนโดย Super User

               กลุ่มงานวิชาการ แผนกการขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รื่นรสวรรณกรรมนำสู่การอ่าน” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 18 เมษายน 2561 โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน และทำวจนพิธีกรรมเปิด
               วิทยากรผู้ให้ความรู้ อาจารย์ศรีอัมพร ประทุมนันท์ และอาจารย์อภิชาต ประทุมนันท์

เขียนโดย AdministratorSue

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้จัดประชุมชี้แจง : ระบบการประเมินออนไลน์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ณ ห้องประชุมชั้น 8  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย AdministratorSue

วันพฤหัสบดีที่  18  มกราคม  2561  ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ  ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้ประชุมผู้บริหารและผู้ช่วยระดับปฐมวัย เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนางานร่วมกันในเขต และนำเสนอโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6  ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Super User

                           แผนกวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. – 12:00 น.

                           โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ประธานกลุ่มงานวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย Super User

                       แผนกวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างพลังคิด เสริมพลังใจ" ให้แก่ครูในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมยวง นิตโย ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 – วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2561

เขียนโดย Super User

                 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมหัวหน้างานลูกเสือในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาาคารแม่พระรับเกีรยติยกขึ้นสวรรค์ มีคุณครูหัวหน้างานลูกเสือและตัวแทนของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ แต่ละโรงเรีียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ท่าน 

                 ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสุนัย สุขชัย เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด