เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560  แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้อบรมให้ความรู้ครูปฐมวัย เรื่อง “ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา : ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม  >ภาพ-ข่าวใน facebook