เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ภารกิจต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ของแผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และครูปฐมวัย ในเขต 1 และเขต 2 กับการนิเทศกัลยาณมิตร ที่โรงเรียนกุหลาบวิทยา : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย ส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกัน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม  >ภาพ-ข่าวใน facebook