6 พฤศจิกายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ภารกิจต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ของแผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และครูปฐมวัย ในเขต 1 และเขต 2 กับการนิเทศกัลยาณมิตร ที่โรงเรียนกุหลาบวิทยา : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย ส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกัน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook