เขียนโดย ADMINISTRATOR

ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน วันที่ 16 -19 ตุลาคม 2562