เขียนโดย Super User

  วันอังคารที่  10 มกราคม  2560  ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้และแนวทางทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะ Executive Functions (EF) ลงสู่ห้องเรียน  ณ โรงเรียนจิตตเมตต์ ในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  14  โรงเรียน จำนวน 38 คน 

ภาพกิจกรรม