เขียนโดย SueAdministrator

วันที่ 29 มกราคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศเยี่ยมเยียนกระบวนการจัดกิจกรรมการทดลอง "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ณ โรงเรียนพระแม่มารีย์สาธุประดิษฐ์

> Read More