เขียนโดย SueAdministrator

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2562 : LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นิเทศเยี่ยมเยียนกระบวรการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนเครือข่าย 2 โรงเรียนด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ และโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ทั้งสองโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลงสู่ผู้เรียนได้ชัดเจน ขอบคุณคุณครูและผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

> Read More