เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณและการจัดทำโครงงาน” ให้กับครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในสังกัด LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 41 โรงเรียน มีครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 102 คน วจนพิธีกรรมเปิดโดยบาทหลวงวิชุกรณ์ เกตุภาพ

>Read More     >Facebook