เขียนโดย ADMINISTRATOR

24 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนมาเรียลัย โดยมีครูปฐมวัยเขต1 กับ เขต4 ร่วมนิเทศ วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การออกแบบกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ เด็กๆ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี