เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการคำนวณ : สู่เกมการศึกษาระดับปฐมวัย ให้กับครูปฐมวัยเขต 4 จำนวน 125 คน  ณ ห้องประชุมแผนกอนุบาล โรงเรียนมาเรียลัย  โดยมีบาทหลวงเอกพร นิตตะโย  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาเรียลัย  เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม