เขียนโดย Suratsvadii

การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือประเภท สำรอง และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร สังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนักบุญเปโตร ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญเปโตร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และเปิดการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ โดยมีทีมงานคณะวิทยากรจากสโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม และสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ให้ความรู้ ในงานนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 144 คน จาก 15 โรงเรียน เป็นระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ผลการเข้ารับการอบรมครูผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในการอบรมทั้ง 144 คน

>Read More     >Facebook