เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย และสามัญหญิง) วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) อ.สามพราน จ.นครปฐม แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ประสานงานติดต่อวิทยากรสำหรับการอบรมให้กับผู้บริหาร และครูในโรงเรียน ในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย และแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน และเทคนิคการให้คำปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวปัญหาที่สำคัญของเด็กวัยเรียน และแนวทางให้ความช่วยเหลือ และมีความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะในการให้การปรึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร และครู จำนวน 400 คน

>Read More      >Facebook