เขียนโดย SueAdministrator

การประชุมใหญ่สามัญสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2562 วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย