เขียนโดย SueAdministrator

การนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 ณ โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 37 โรงเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริมในการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เป็นผู้ให้การนิเทศ