เขียนโดย ADMINISTRATOR

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านงานลูกเสือขึ้น โดยการเปิดฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C) ประเภท สำรอง (สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1) สามัญ (สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 2) และ สามัญรุ่นใหญ่ (สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3) ระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 142 คน จาก 21 โรงเรียน แบ่งเป็น ประเภทสำรอง 38 คน ประเภทสามัญ 47 คน ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ 57 คน