สำนักมาตรฐานและประกันฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

28 กันยายน 2560 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ครูโรงเรียนมาเรียลัย ได้รับการต้อนรับจาก บาทหลวงเอกพร นิตตะโย ผู้อำนวยการ และนำทีมประเมิน โดย ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ และคณะ

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

ประชุมเตรียมความพร้อม 16 ส.ค.60 ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อเข้าสู่การสัมมนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการสัมมนาจะจัดระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.60 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Super User

แผนกพัฒนาวิชาชีพครูฯ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประเมินผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่นปีการศึกษา 2559 (ระดับเขตการศึกษา) ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.30-16.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษาฯ ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินจำนวน 25 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 13 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต2 จำนวน 2 โรงเรียน เขต3 จำนวน 3 โรงเรียน เขต4 จำนวน 3 โรงเรียน เขต5 จำนวน 2 โรงเรียน เขต6 จำนวน 2 โรงเรียน และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 อีกจำนวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต3 จำนวน 1 โรงเรียน เขต4 จำนวน 3 โรงเรียน เขต5 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 6 จำนวน  5 โรงเรียน