มาตรฐานและประกันคุณภาพฯ 

0-2681-3840-4

28 กันยายน 2560 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ครูโรงเรียนมาเรียลัย

เขียนโดย AdminSue

28 กันยายน 2560 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ครูโรงเรียนมาเรียลัย ได้รับการต้อนรับจาก บาทหลวงเอกพร นิตตะโย ผู้อำนวยการ และนำทีมประเมิน โดย ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ และคณะ

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

16 ส.ค.2560 สำนักมาตรฐานฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การสัมมนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เขียนโดย AdminSue

ประชุมเตรียมความพร้อม 16 ส.ค.60 ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อเข้าสู่การสัมมนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการสัมมนาจะจัดระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.60 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

การประเมินผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เขียนโดย Super User

แผนกพัฒนาวิชาชีพครูฯ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประเมินผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่นปีการศึกษา 2559 (ระดับเขตการศึกษา) ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.30-16.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษาฯ ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินจำนวน 25 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 13 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต2 จำนวน 2 โรงเรียน เขต3 จำนวน 3 โรงเรียน เขต4 จำนวน 3 โรงเรียน เขต5 จำนวน 2 โรงเรียน เขต6 จำนวน 2 โรงเรียน และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 อีกจำนวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต3 จำนวน 1 โรงเรียน เขต4 จำนวน 3 โรงเรียน เขต5 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 6 จำนวน  5 โรงเรียน

การประเมินผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น ปีการศึกษา 2559 วันพุทธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

เขียนโดย Super User

แผนกพัฒนาวิชาชีพครูฯ จัดประเมินผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่เขต 1จำนวน 2 โรงเรียน เขต 2 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 3 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 5 จำนวน 3 โรงเรียน เขต 6 จำนวน 2 โรงเรียน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ เขต 2 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 4 จำนวน 3 โรงเรียน เขต 5 จำนวน 3 โรงเรียน เวลา 7.30-16.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 6 และชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ

การประเมินผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

เขียนโดย Super User

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (แผนกพัฒนาวิชาชีพครู) ได้จัดการประเมินผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น ปีการศึกษา 2559 (ระดับเขตการศึกษา) ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 7.30-16.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษาฯ ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินจำนวน 23 โรงเรียน ประกอบด้วย ระดับปฐมวัย จำนวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 3 จำนวน 2โรงเรียน เขต 4 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 5 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 6 จำนวน 4 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีกจำนวน 11 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต2 จำนวน 2 โรงเรียน เขต3 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 5 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 6 จำนวน 4 โรงเรียน

Black Ribbon