บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

การติดต่อ : ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เลขที่ 122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท์ 02-681-3840-4  โทรสาร 02-681-3838  นางสาวปัทมพร สมศรี หัวหน้าแผนกพัฒนาวิชาชีพครู/ผู้ประสานงานสำนักมาตรฐานฯ