เขียนโดย SueAdministrator

ครูดีเด่น และผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ระดับ ป. 4 - 6 โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดแสดงผลงานเพื่อรับการประเมินประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

> Read More