เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมโปรแกรม School Web-based Information System (SWIS) กับระบบประกันคุณภาพ โดยความร่วมมือ ระหว่าง ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กับ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 - 22​ มี.ค.2562​ ณ​ ศูนย์มิสซังคาทอลิก​ จ.เชียงใหม่ การลงโปรแกรม SWIS ของแต่ละโรงเรียน และการทดลองนำข้อมูลของแต่ละโรงเรียนเข้าในโปรแกรม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน จำนวนครูและบุคลากร ข้อมูลนักเรียน โครงสร้างการบริหาร นโยบายการบริหาร แผนงาน โครงการ กิจกรรม มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้ชัดเจนเพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพต่อไป

>Read More      >Facebook