เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมรายงานความก้าวหน้า วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ จ.ปทุมธานี คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานกลุ่มงานสำนักมาตรฐานฯ คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์ ได้ติดตามโรงเรียนที่นำร่องระบบ SWIS ได้แก่ กุหลาบวิทยา พระวิสุทธิวงส์ คอมมูนิต้า อินคอนโทร และเซนต์เทเรซา ได้รายงานความคืบหน้าของระบบ SWIS ว่าแต่ละโรงเรียนมีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้าง โดยสรุป ให้แต่ละทุกโรงเรียนพยายามกรอกข้อมูลตามงานที่มอบหมายให้เสร็จสิ้นเพื่อการทดลองใช้งานโปรแกรมในปีการศึกษา 2563 โดยให้โรงเรียนคอมมูนิต้าฯ เป็นพี่เลี้ยงในการกรอก บันทึกแผนงาน โครงการ ภายในสิ้นปีการศึกษา 2562 เพราะจากข้อมูลที่แต่ละโรงเรียนบันทึกในระบบน่าจะมีเพียงพอกับการใช้งานในการเริ่มต้นได้ โดยเสนอช่วงเวลาสำหรับการรันโปรแกรม ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2563 ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ คุณพ่อสุขุม กิจสงวน และซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์ ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่และอาหาร