เขียนโดย Suratsvadii

การศึกษาดูงานโปรแกรม School Web-based Infomation System(SWIS) ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 มีโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมโครงการดูงานระบบ swis 3 โรงเรียน ด้วยกัน คือ โรงเรียนเซนต์เทเรซา โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร นำสวด โดยประธานกลุ่มงานสำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย และในการดูงานครั้งนี้ คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์ และ คณะครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา เป็นผู้ให้ความรู้กับคณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่มาร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ให้มี ความพร้อมสำหรับระบบ SWIS และขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุหลาบวิทยา คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์ ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่และ อาหารสำหรับทุกท่าน ในครั้งนี้