บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ

การติดต่อ : ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เลขที่ 122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-681-3840-4  โทรสาร 02-681-3838

สำนักอำนวยการ ประกอบด้วยงาน 4 แผนก ได้แก่ แผนกบุคคล แผนกงบประมาณ แผนกบัญชี แผนกการเงิน

นางสาวกุลกัลยา กังก๋ง    หัวหน้าสำนักอำนวยการ

นางสาวนาถอนงค์ เด่นไชยรัตน์   หัวหน้าแผนกบุคคลโรงเรียน

นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี    หัวหน้าแผนกงบประมาณ

นางสาวจิรพรรณ ศิริจางคพัฒนา   หัวหน้าแผนกบัญชี