เขียนโดย Suratsvadii

กรรมการสำนักงาน ฝ่ายการศึกษาฯ (ปี 2562-2563)

(4 ม.ค.2562 - 31 ธ.ค.2563)

หัวหน้าสำนักงาน นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี

รองหัวหน้าสำนักงานนางสาวปัทมพร สมศรี

กรรมการสำนักงาน :

.....

กรรมการสำนักงาน ฝ่ายการศึกษาฯ (ปี 2560-2561)

(4 ม.ค.2560 - 31 ธ.ค.2561)

หัวหน้าสำนักงาน : นางอุไรวรรณ เพ่งเพียร

รองหัวหน้าสำนักงาน : นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร

กรรมการสำนักงาน :

  • นางสาวภัณญามล กระต่ายแก้ว
  • นางสาวกนกพร ชินนาทพงศ์
  • นางสาวนาถอนงค์ เด่นไชยรัตน์
  • นางสาวกุลกัลยา กังก๋ง
  • นายนนทชัย ม่วงนา