เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อปรับแก้ไขตราสารโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อปรับแก้ไขตราสารของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เป็นปัจจุบัน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีระบบใหม่ ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการจัดเก็บในปี พ.ศ.2563 โดยได้เชิญ อาจารย์ ธีรพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายมาให้ความรู้เพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ นายบัณฑิต ศรีพิทักษ์ และนายพรภัทร โง้วเจริญสุข จากบริษัท สันติพิทักษ์ จำกัด