เขียนโดย Suratsvadii

การฝึกปฏิบัติทางการบริหารศึกษา (ศึกษาดูงาน) ของ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563 หรือระยะเวลา 3 เดือน ขอต้อนรับคุณพ่อด้วยความเคารพรักยิ่ง ลูกๆ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 5 กุมภาพันธ์ 2563