เขียนโดย Suratsvadii

"คนเราต้องมีศาสนา คือ ความคิด หรือสิ่งที่คิดประจำใจ อันเป็นแนวทางปฏิบัติในใจประจำตัว และต้องมีการศึกษา คือ ความรู้ต่างๆ ทั้งในด้านจิตใจ ด้านวัตถุ เพื่อประกอบกับตัว เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ทั้ง 2 อย่างเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งที่จะแยกกันไม่ได้" [พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook