เขียนโดย Suratsvadii

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรปีใหม่ ให้การเริ่มต้นปีใหม่อย่างดีและมีคุณค่า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการขอพระพรสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ ปี 2020 นี้ อย่างดี อย่างมีคุณค่า "เพราะมีพระเจ้า เพราะมีการภาวนา เพราะมีการไตร่ตรอง เราจึงมีพลังในแต่ละวัน และทำงานมากมายได้" คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาฯ ประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ (M.I.) ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2020 เวลา 11.00 น. วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก